• Mar 7, 2022 från 19:00 till 20:00
  • Plats:Teams
  • Senaste aktivitet:apr 5

Du är inbjuden till ett möte i Teams!

Årsmöte SKF

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OWYzMzY3MTQtOTMwZC00NTIzLWFhYzYtZDMwOTJjMmI5ZmQ2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22455d25e7-7543-49c8-b61a-8780e799cc09%22%2c%22Oid%22%3a%229dea2f17-bca0-4120-9344-91341d9283fb%22%7d

Tryck på länken eller klistra in den i en webbläsare för att ansluta.

Mejla mig när folk lämnar sina kommentarer –

Du måste vara medlem i Svenska Krocketförbundet för att lägga till kommentarer!

Gå med Svenska Krocketförbundet